Giá : Báo giá trực tiếp tại thời điểm yêu cầu

Mã sản phẩm : Sodium Erythorbate W

Nguồn gốc : USA

Bảo hành : 18 tháng

Phạm vi ứng dụng

Sodium Erythorbate W